Psychologische behandeling

Behandelvormen

Je kunt aan afname van jouw klachten en het verbeteren van je welzijn via verschillende vormen van behandeling werken. Samen met jou zal een keuze gemaakt worden welke vorm het beste aansluit bij jou en de klachten die je hebt, en van welke behandeling de beste resultaten verwacht kunnen worden. Hierbij word jou waar mogelijk een behandeling aangeboden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond.

De volgende vormen van behandeling kan ik je aanbieden: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, systeemgerichte gesprekstherapie en/of mindfulnessoefeningen. Deze vormen van behandeling worden hieronder kort toegelicht.

Cognitieve gedragstherapie is tegenwoordig een veel gebruikte behandelvorm om verschillende veel voorkomende psychische klachten snel en effectief te verminderen, zoals bijvoorbeeld depressieve en angstklachten. Via deze behandelvorm kun je meer inzicht krijgen in de wijze waarop jouw gedachten, gevoelens en gedrag (het geheel noemen we cognities) elkaar beïnvloeden. Dit is nodig om veranderingen te realiseren en je klachten te kunnen verninderen. Je leert meer helpende gedachten, gevoelens en gedrag te ontwikkelen, en meer tegenwicht te bieden aan belemmerende gedachten, gevoelens en gedrag. De werkzaamheid van deze vorm van behandelen is bij uiteenlopende psychische klachten wetenschappelijk aangetoond.

Schematherapie kan worden ingezet om meer hardnekkige en al langer bestaande klachten aan te pakken. Je kunt vanuit jouw (genetische) aanleg gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van bepaalde klachten. In combinatie met ingrijpende en/of traumatische levenservaringen heb jij wellicht duurzame patronen ontwikkeld van voelen, denken en handelen, die je belemmeren in jouw dagelijkse functioneren. Er is dan mogelijk sprake van problematiek die samenhangt met jouw persoonlijkheid. Schematherapie kan je helpen de voor jouw belemmerde persoonlijkheidsproblemen aan te pakken, te verminderen en/of hier op een voor jouw meer adequate manier mee te leren omgaan. Ook kan deze therapievorm geschikt zijn om meer chronische klachten te behandelen, als andere behandeling je tot op heden onvoldoende profijt heeft gegeven.

Behandeling middels Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is heden ten dage een veel gebruikte behandelmethode om schokkende en/of (enkelvoudige) traumatische ervaringen te verwerken. Bij enkelvoudige trauma's valt te denken aan bijvoorbeeld (het getuige zijn geweest van) een ernstig verkeersongeluk of het slachtoffer zijn geworden van een zeden- en/of geweldsdelict.

Relatietherapie en/of systeemtherapeutische gesprekstherapie kan je worden geboden in het geval er bij jou sprake is van partnerrelatieproblemen en/of gezinsproblematiek (ook wel systeemproblematiek genoemd). Er kunnen jou en jouw partner, partnerrelatiegesprekken worden aangeboden als er sprake is van problemen waar jullie samen niet (meer) uitkomen. Ook als er sprake is van spanningen en/of problemen in het contact tussen gezinsleden onderling, en/of er sprake is van faseproblematiek bij een of meerdere gezinsleden, kunnen systeemgesprekken uitkomst bieden.

Mindfulnesstraining en oefeningen
Minfulness kan opgevat worden in de betekenis van opmerkzaamheid, aandachtigheid. Een mindfulnesstraining kun je zien als een aandachtstraining. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een zo volledig mogelijke opmerkzaamheid in het hier en nu, oordeelsvrij over wat je voelt, denkt en zou willen doen. Door deze slechts waar te nemen, zonder hier direct iets mee te doen, of weg te duwen, creër je meer afstand tot je beleving, en word je vrijer te kiezen in of en zo ja hoe je wilt handelen.

Door mindfulnessoefeningen te doen, leer je meer en meer in het hier en nu te leven en te zijn. Je leert te accepteren dat je geest, alle kanten uit kan gaan, en dat je zelf regie hebt in hoe je hier mee om gaat. Je leert dat wat er is te accepteren zonder oordeel, en je leert hoe je je aandacht kan terug brengen naar het huidige moment, (ook) als je afgedwaald bent.

Zeker met AD(H)D kan mindfulness je de handvatten bieden om van een 'doe-modus' (verandermodus) in een zijns-modus te komen (accepteren wat er is, zonder oordeel). Vaak willen we gevoelens van bijvoorbeeld stress, angst, verdriet en/of boosheid, en/of zorgelijke gedachten, zo snel mogelijk weg krijgen. We roepen deze gevoelens en gedachten dikwijls zelf op door met het verleden of de toekomst bezig te zijn, en niet in het huidige moment aanwezig te zijn. Of we laten pijnlijke gevoelens en zorgen niet toe, terwijl deze een normale reactie zijn op (ingrijpende) levenservaringen, gebeurtenissen en/of situaties die we mee maken. Hierdoor maken we het ons zelf moeilijker dan als we onze gewaarwordingen, lichamelijk, emotioneel en mentaal, toe laten.

Met mindfulnessoefeningen leer je deze gevoelens en gedachten toe te laten, en naar ze te kijken als golven van de zee, ze komen en gaan, ook zonder dat jij hier zelf iets aan doet. Hoe meer je in staat bent je eigen zintuigelijke reacties, lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten, en gedrag, oordeelsvrij te accepteren voor wat ze zijn, hoe meer je in staat zult zijn ten volle te leven in het hier en nu.

Zit er wat voor je bij dat jou aanspreekt en waarvan jij inschat dat je hier baat bij kunt hebben? Meld je aan, en ervaar of ik wat voor je kan betekenen en / of het klikt.